Nieuw! Dealprijzen en stapelkortingen. Bekijk de deals

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

 1. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR is verplicht om de gehuurde apparatuur in goede staat te houden en alle reparaties uit te voeren die nodig zijn om een goede werking te waarborgen. Mocht de gehuurde apparatuur niet goed functioneren dan zal LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR van maandag t/ m vrijdag tijdens kantooruren (met uitzondering van zon en feestdagen) in overleg met de huurder zich binnen enkele werkdagen beschikbaar stellen voor reparatie.
 2. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR zal kosten die voortvloeien uit reparatiewerkzaamheden voor eigen rekening nemen tenzij het een gevolg is van nalatigheid of verkeerd gebruik van de gehuurde apparatuur.
 3. De geleverde apparatuur is van normale handelskwaliteit waarbij de keuze omtrent merk en type aan de verhuurder is.
 4. De huurder is verplicht een deugdelijke aansluiting aan te bieden waar het gehuurde op aangesloten kan worden.
 5. Het is de huurder niet toegestaan om zelf (of door anderen) reparaties en / of veranderingen uit te laten voeren of de apparatuur te verplaatsen (of te doen verplaatsen) naar een ander adres andere dan door LOW BUDGET WASMACHINE
  VERHUUR gemachtigde personen.
 6. Het is de huurder niet toegestaan om de gehuurde apparatuur commercieel te exploiteren.
 7. Bij opzegging van de huurovereenkomst en / of verhuizing is de huurder verplicht LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR minimaal 1 maand van tevoren per aangetekende brief in te lichten. Beëindiging van de huurovereenkomst gaat in als het gehuurde weer in het bezit is bij de verhuurder.
 8. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR stelt de huurder aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het verloren gaan of het beschadigen van de gehuurde apparatuur op welke wijze of door welke oorzaak dan ook.
 9. Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder de apparatuur aan te bieden in de staat waarin het is ontvangen waarbij normale slijtage is uitgezonderd.
 10. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies tengevolge van storing, waterlekkage, brand, elektrische schokken of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg is van het niet of niet behoorlijk functioneren van de gehuurde apparatuur tenzij de huurder kan aantonen dat bedoelde schade toe te rekenen is aan LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR. Genoemde schade kan nooit meer bedragen dan de dagwaarde van het in verhuur zijnde apparaat.
 11. De huurder is verplicht zich voor eigen rekening te verzekeren tegen brand-, waterschade en diefstal.
 12. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR mag de overeengekomen huurprijs tussentijds wijzigen met inachtneming van 2 maanden aanzegtermijn. Indien de huurder niet akkoord gaat met de wijziging kan deze de huurovereenkomst beëindigen.
 13. Voor betaling van de gehuurde apparatuur aan de verhuurder machtigt de huurder LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR maandelijks de verschuldigde huur af te schrijven van huurders bank of girorekening waarbij beide partijen gehouden zijn aan de voorwaarden die de bank stelt aan automatische incasso.
 14. Mocht de verhuurder reparaties, aanpassingen of controle willen uitvoeren bij het gehuurde, is de huurder verplicht de verhuurder toe te laten om desbetreffende handelingen uit te voeren.
 15. Mocht de huurder in gebreke blijven met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst mag LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR over de achterstallige huur maandelijks 6,0% rente in rekening brengen. Blijft de huurder daarna nog steeds in gebreke met betalen dan heeft de verhuurder het recht om de huurovereenkomst te ontbinden en de apparatuur terstond terug te nemen, zonder rechterlijke tussenkomst.
 16. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR is gerechtigd om de rechten en plichten aangaande de huurovereenkomst over te dragen aan een of meerdere derden. LOW BUDGET WASMACHINE VERHUUR zal de huurder hiervan vooraf informeren.
 17. Indien de huurder na het verlopen van de minimale huurtermijn van 6 maanden niet te kennen geeft de huurovereenkomst te willen beëindigen wordt automatisch de huurtermijn, steeds stilzwijgend, met een maand verlengd.
 18. Mocht er in bepaalde gevallen niet voorzien zijn in de huurvoorwaarden dan gelden de wettelijke bepalingen omtrent huur en verhuur.

Versie: 10-02-12

Onderhoud & reparatie

Bij LOW BUDGET wasmachineverhuur hechten wij veel waarde aan het onderhoud van onze machines. Mocht je toch problemen hebben, komen wij natuurlijk bij jou langs om ervoor te zorgen dat alles naar behoren draait, droogt, wast en koelt.

0596 - 573 600

Woon jij in Groningen? Dan komen wij voor reparaties gratis bij jou langs.

Anders wordt er €25 in rekening gebracht per categorie.

 

Waarom LOW BUDGET wasmachineverhuur?

 • Levering binnen 24 uur mogelijk
 • Gebruiksklare levering
 • Machine geleverd op elke verdieping
 • Binnen Groningen gratis reparatie mits geen gebruikersfout
 • Laagste prijs garantie!
Bekijk de video

Welkom bij LOW BUDGET wasmachineverhuur, de verhuursite voor studenten en particulieren in Groningen.